استراتژی مناسب قیمت‌گذاری | شاید این را کم‌تر کسی به شما بگوید

میزان فروش، غالباً می‌تواند نقطه‌ای فریبنده برای اهالی کسب وکار به حساب آید.
صرف پیروی از دیدگاه افزایش تولید و فروش، هزینۀ عرضه کنندگان را افزایش می‌دهد نه سود آن‌ها را، و در نتیجه سودشان کاهش خواهد یافت.