اقتصاد

چرا خودکفایی از نظر اقتصادی کارآمد نیست؟

ما برای یک اقتصا کارآمد چاره‌ای نداریم جز این‌که به یکدیگر وابسته باشیم و در تعامل با یکدیگر به دادو ستد بپردازیم. فعالیت اقتصادی اساساً چیزی نیست مگر دادوستد داوطلبانهٔ دارایی افراد.

ادامهٔ مطلب