تصمیمی که امروز گرفته می‌شود، صرفاً مربوط و محصور به امروز نیست.

این استعاره را دوست دارم:

«هر تصمیم صداهای فرعی کوچکی خلق می‌کند که در سرتاسر مسیر مثل موج پخش می‌شود.»

ما انسا‌ن‌ها گاه فراموش می‌کنیم که نتایج یک تصمیم در بلندمدت ممکن است با نتایج آن در کوتاه‌مدت کاملاً متفاوت باشد.

اگر هنگام تصمیم‌گیری، تنها به یک نتیجه توجه نکنیم و نگاه‌مان بر روی همهٔ حالات محتمل باز باشد،‌ قطعاً تصمیم بهتری خواهیم گرفت.