واقعیت این است که بعضی ایده‌ها هستند که با راه رفتن بهتر می‌توان راجع‌به‌شان فکر کرد تا با نشستن پشت میز تحریر.