گاهی اوقات یک آمادگی ذهنی و روانی می‌تواند تا حد زیادی از شدت استرس و دست‌پاچگی بکاهد و به ذهن این فرصت را بدهد تا متناسب با وضعتی که با آن روبه رو است مناسب‌ترین راه را پیش روی ما بگذارد.