پذیرا باشید. کسی که تصمیم می‌گیرد در کسب‌وکار فعالیت کند، باید یاد بگیرد گوش‌به‌زنگ و منعطف باشد.