عدم پذیرش و تحمل نکردن موقعیت‌هایی که در دل خود ابهام و پیچیدگی دارند، ممکن است به یک واکنش شتاب‌زده منجر شوند.