ما باید راهنمای شفاف و مشخصی برای تصمیم‌گیری و اقدام داشته باشیم؛ چه در تصمیمات شخصی و چه در فضای کسب‌وکار.