ما گاهی فریب دسته‌بندی‌هایی را می‌خوریم که شخصیت‌مان را در یک قالب سخت قرار می‌دهند، چنانچه گویی ما همان قالب هستیم و بس.