اما همیشه بعد از این افکار طعم سیلی واقعیت را چشیده‌ام. هنر این است که در بلبشوی روزمره این فرصت را برای خودت فراهم کنی.