برنده شدن شما مستلزم باخت دیگری نیست، اما هر کسی این موضوع را درک نمی‌کند.