من جواب می‌خواهم. یا دقیق‌ترش، یک جواب بزرگ. به روایتی، زندگی امتحانی است که فقط یک سؤال دارد: اصلاً چرا داری امتحان می‌دهی؟