اگر زمانی را در روز برای انجام کاری هزینه نمی‌کنید که به تمرکز ذهنی نیاز دارد، شما فقیر هستید. به قول یک کارآفرین، با جسم‌تان کار می‌کنید و نه با ذهن‌تان.