معمولاً تمایل به استفاده از شواهد و گزینه‌های در دسترس به ما امکان تصمیم‌گیری با نگاه بلندمدت را نمی‌دهد. آسان‌تر آن است که خود را با ابهام و عدم قطعیت به چالش نکشیم.