پیش از هر اقدام باید بپذیریم که پایبند بودن به هر تصمیم همانند خود فرآیند تصمیم‌گیری، یک هنر است.