میل به حمایت‌گرایی زیاد است و غیر از اقتصادانان، کسانی که این موضوع را بفهمند بسیار کم‌شمارند.