ما عادت داریم سریع به‌سراغ نتایج تصمیمات پیچیده برویم و از مسیری که به آنجا ختم شده عبور کنیم. اما گاهی، وقتی اهمیت موضوع بالا باشد، باید فیلم را روی دور کند بگذاریم.