دو رویداد در پی آزادی عصر حاضر

دو رویداد در پی آزادی عصر حاضر

می گویند حرکت، مکتب عشق است. نه، به نظرم عشق همچون عقل و در کنار آن فقط دو نیروی اساسی حرکت هستند و گرنه حرکت، مکتب آزادی است و به گفته ی اریک فروم: “عشق چیزی نیست جز فرزند آزادی.” عقل را راهنمای مسیر حرکت می دانند و عشق را نیروی محرک آن. و اما […]

دسته بندی :روان کاوی حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۳۰ام بهمن ۱۳۹۶

هیچ سِحری در کار نیست!

هیچ سِحری در کار نیست!

روان کاوان معمولاً پنج شش سال اول زندگی را مهمترین سال های طول عمر انسان در نظر می گیرند و بر این عقیده اند که شخصیت انسان در طی همین سال ها شکل می گیرد. با اتکا بر علم روان کاوی، می بایست نکته ای تربیتی را در اوان کودکی بدان توجه نمود. هر گاه […]

دسته بندی :روان کاوی حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۶ام بهمن ۱۳۹۶