حرکت به مثابه ی درمان است

حرکت به مثابه ی درمان است

۱ درمان ضعف هایمان را به ما گوشزد می کند و حرکت نیز از ضعف هایمان پرده برمی دارد. ۲ گاهی درمان گروهی است و گاهی فردی و حرکت نیز مستلزم آن است که گاهی با عناصر انزواطلبی آغشته گردد و گاهی با عناصر اجتماع طلبی. ۳ هر دردی، درمانی دارد و هر درمانی، قوانینی. […]

دسته بندی :حرکت درمانی, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲ام اسفند ۱۳۹۶

شاید درمان تان این باشد

شاید درمان تان این باشد

به نظرم گاهی چنان دردهایمان را بزرگ جلوه می دهیم که در نهایت و به اجبار ما را به سمت درمان های بزرگ رهنمون می سازد. می توان به نوعی از درمان هم توجه داشت؛ درمان هایی که با یک حرکت کوچک و گام برداشتن کوتاه آغاز می گردد. در واقع شاید بتوان گفت که […]

دسته بندی :حرکت درمانی, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۹ام بهمن ۱۳۹۶