قُوه ای که نیروی محرک شما خواهد بود

قُوه ای که نیروی محرک شما خواهد بود

اگر هیچ ایده ای در واقع ندارید؛ هیچ مشوقی در آغاز ندارید؛ هیچ مأوایی در زندگانی ندارید؛ هیچ  رضایتی در دل ندارید؛ و در نهایت اگر هیچ انگیزاننده ای برای حرکت ندارید؛ ناامید نباشید. کافی ست به قوه ی تخیل خود رجوع کنید، در آن جستجو کنید، بدان اعتماد کنید و اجازه دهید محتوای آن، […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۴ام بهمن ۱۳۹۶

در تساوی هم برد و باخت مطرح است!

در تساوی هم برد و باخت مطرح است!

بگذارید با یک مثال آغاز کنم. اگر در بازی و مسابقات فوتبال مداقّه کنیم، پر واضح است که برد و باخت تنها زمانی معنا می یابد که تیمی نسبت به تیم مقابل گل های بیشتری را روانه دروازه کرده باشد؛ و البته نه دروازه ی خودی. حال در نظر آورید که نتیجه، یک به یک مساوی […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۳ام بهمن ۱۳۹۶

چطور می توان تقویت کرد بی آنکه تثبیت شد؟

چطور می توان تقویت کرد بی آنکه تثبیت شد؟

شاید شما هم با صحنه هایی مواجه شده باشید که در آن برای یاری رساندن به فردی دیگر دچار شک و تردید شوید و در آن لحظه با خود کلنجار روید که بالاخره کمک کنم یا نکنم؟ و اگر قرار است کمکی کنم، چگونه باشد؟ منظور از کمک صرفاً کمک مالی نیست؛ بل، یک محبت […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۱ام بهمن ۱۳۹۶

آیا برای تصمیم به این حس متکی شده اید؟

آیا برای تصمیم به این حس متکی شده اید؟

شاید شما به حس ششم معتقد باشید یا نباشید، بدان اعتماد کنید یا نکنید، و شاید ارزشی برای فکر کردن به آن قائل شوید یا نشوید. با این حال، آنچه در اطرافیان مشاهده نموده و مداقه کرده ام، ذهنیت آنان نسبت به این حس بیشتر جنبه ی ماوراء طبیعی داشته تا جنبه ای از واقعیت […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۵ام بهمن ۱۳۹۶

سستی، بیماری مسری

سستی، بیماری مسری

به نظرم هوشمندانه تر است به همان میزان که از امید، تلاش و دیگر نیروهای محرک و برانگیزاننده برای حرکت سخن به میان می آید، مجالی را هم به نیروهای بازدارنده از حرکت اختصاص داد. از آن رو به نوشتن از سستی مجاب شدم که نه تنها خود در برهه هایی از زمان بدان مبتلا […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۹ام بهمن ۱۳۹۶

آیا کمال طلبی با پیوسته در حرکت بودن عجین گشته؟

آیا کمال طلبی با پیوسته در حرکت بودن عجین گشته؟

مسخره به نظر می آید برای کسی که پیوسته در حرکت است و ترس در وجودش رخنه کند. آنگاه باید ترسید که در حرکت نبود و هیچ حرکتی را نیز در ذهن نپروراند. برای کسی که این جمله ی ادبی زمزمه ی روزانه اش است، ترس معنایی ندارد. این جمله ای است از جنس دعا […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۶ام بهمن ۱۳۹۶

آیا برای حرکت به نیازهایمان وابسته ایم؟

آیا برای حرکت به نیازهایمان وابسته ایم؟

آنچه مسلم می باشد این است که ما برای حرکت به نیروهای محرکی نیازمندیم و در ورای هر حرکت چنین نیروهایی نهفته است که از نیازهایمان سرچشمه می گیرد. ما حرکت می کنیم چون وابسته ایم؛ وابسته به نیازهایمان. ما نیازمندیم؛ نیازمند عشق ورزیدن و عشق دریافتن. نیازمند شنیدن و مورد شنود قرار گرفتن. نیازمند […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۵ام بهمن ۱۳۹۶

شفاف سازی مفهوم حرکت

شفاف سازی مفهوم حرکت

شاید برای برخی مفهوم حرکت صرفاً ساحت جسمانی انسان را تداعی کند؛ چنانچه گویی حرکت فقط در جسم روی می دهد. درست است که حرکت می تواند با جسم آغاز شود اما الزاماً به آن محدود نمی شود و اگر حرکت را صرفاً به فعالیت های جسمانی محدود نمود، آنگاه حرکت و مصداق های آن […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۳۰ام دی ۱۳۹۶

فرمان توقف برای تفکر

فرمان توقف برای تفکر

زمان هایی که در فکر فرو می روم، اگر آگاه شوم که نفس این فکر کردن، حرکت کردن نیست (چون فکر کردن برایم مصداقی از حرکت است)، فرآیند تفکر را متوقف خواهم کرد. درست است که فرآیند تفکر الزاماً نباید دستاوردی در خارج ذهن برایمان داشته باشد، اما از طرفی هم لزومی ندارد که به […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۶ام دی ۱۳۹۶

قانونِ اول حرکت، دوم تقویت

قانونِ اول حرکت، دوم تقویت

رویکرد رفتارگرایی دو نوع تقویت را به ما معرفی می کند؛ تقویت مثبت و تقویت منفی. در تقویت مثبت، محرکی خوشایند در پی رفتار مطلوب می آید. در تقویت منفی، محرکی ناخوشایند پس از رویداد رفتار مطلوب، توقف یا رفع می گردد. اثر هر دو تقویت، افزایش احتمال رفتار مطلوب است. با وجود آنکه، ارائه […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۵ام دی ۱۳۹۶