مهمترین مانع حرکت

مهمترین مانع حرکت

از میان تمامی موانعِ حرکت که بر روی کاغذ نوشته بودم، نه در همگی، بل در بیشتر آنها ردِپایی از ترس به چشم می آمد و بر آن شدم که از ترس به عنوان مهمترین عامل و مانع حرکت یاد کنم. در ابتدا لازم است تفاوت قائل شویم میان ترس و اضطراب؛ منبع ترس، مشخص، […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۴ام دی ۱۳۹۶

دو نیروی اساسیِ حرکت

دو نیروی اساسیِ حرکت

نمی توان از حرکت گفت و نوشت، اما از چگونگی حرکت، حرفی، سخنی و اندیشه ای به میان نیاورد. مفهوم حرکت، همچون بسیاری مفاهیم، در هم تنیده و در ارتباط با مفاهیم دیگر است. هرگاه خواهان آن شدیم که یک حرکت را آغاز کنیم، برای سازنده بودن و بارور بودن آن لازم است دو نیروی […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۴ام دی ۱۳۹۶

حرکت یا تنبلی در حرکت؟

حرکت یا تنبلی در حرکت؟

تفاوتی میان این دو جمله نیست: بر زبان جاری ساختن “ورّاجی های مکرر ابلهانه”. گوش سپردن به “ورّاجی های مکرر ابلهانه”. چه گوینده باشیم و چه شنونده، هر دو جمله از جنس عادت است؛ و از پی عادت، تنبلی در حرکت. آنجا که از حرکت گریزان شویم، روی می آوریم به ندارم ها؛ کار ندارم، […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۶ام دی ۱۳۹۶

سرچشمه ی شیرینی حرکت واقعی

سرچشمه ی شیرینی حرکت واقعی

سرچشمه ی شیرینی حرکت واقعی آن زمانی است که: سپرِ ترس را می اندازی، و سینه سپر، در مسیر رویاهایت جولان می کنی. سر کلاس نخبه ترین معلمان عدم تمرکز، حضور نمی یابی؛ خصوصاً، معلمی چون تلویزیون. از کنار زمان به فراسوی مرزهای زمان روانه می شوی و بی زمانی را در آغوش می گیری. تمام […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۹ام آذر ۱۳۹۶

انتهای مسیر زبان حرکات و محتوای حرکتی

انتهای مسیر زبان حرکات و محتوای حرکتی

فکر می کنم از دو حالت خارج نخواهد بود: یا با گذر از مسیری سخت و طاقت فرسا، واقعاً انچه را می یابم که در ذهن تصور کرده بودم و شادی و شعف تطبیق رویایت با واقعیت. و یا جایی را می یابم که نه تنها هیچ شباهتی با آنچه تصور می کردم ندارد، بلکه […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۳ام آذر ۱۳۹۶

چه زمانی به سمت ازدواج حرکت کنیم؟

چه زمانی به سمت ازدواج حرکت کنیم؟

تنها شده ایم. بی کس و غریب. بی همدم و همراه. نگرانیم؛ مضطرب و مشوش. نیازهایمان چون آتشفشانی خاموش گشته اند و انگیزه هایمان چون رودخانه ای خشک. از هر چه یارای مقابله با آن را نداریم، گریزانیم و آنقدر می دویم تا دیگر نشانی از آن هول عظیم در دل نماند. از عقل چه […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۱ام آذر ۱۳۹۶

آزادی و حرکت

آزادی و حرکت

آزاد کن. خود را از بند آنچه تو را از حرکت باز می دارد. آزادانه رو. در مسیر آنچه تو را به حرکت وا می دارد. آزادی به معنای بی بندوباری و نفی و یا زیر پا گذاشتن قوانین نیست؛ بلکه، آزادی در چارچوب قوانین و قوانینی در جهت رشد انسان معنا می یابد. منظور […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۱۴ام آذر ۱۳۹۶

حرکت، گاهی رفتن است و گاهی نرفتن

حرکت، گاهی رفتن است و گاهی نرفتن

حرکت، گاهی رفتن است و گاهی نرفتن گاهی ساختن است و گاهی ویران کردن گاهی بردن است و گاهی باختن گاهی گام برداشتن است و گاهی پریدن گاهی سکوت است و گاهی فریاد گاهی انزوا است و گاهی اجتماع گاهی باید در سطح بود و پیش رفت و پیشرفت نمود و گاهی باید در عمق […]

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۲۴ام آبان ۱۳۹۶

تئوری حرکت چه می گوید؟

تئوری حرکت چه می گوید؟

می گوید: “آنچه شکل می گیرد، بواسطه ی حرکت است.”

دسته بندی :تئوری حرکت, روز نوشته ها

تاریخ انتشار نوشته:

۳ام شهریور ۱۳۹۶
  • صفحات بعدی12