نویسنده در کتاب خود روشی را معرفی می‌کند به نام تکنیک «رمزواژه».

کلید سرنوشت | روشی برای تجزیه و تحلیل خود

خودشناسی, روان‌شناسی تحلیلی, معرفی کتاب

کلید سرنوشت | روشی برای تجزیه و تحلیل خود

سقراط می‌گوید:

«خود را بشناس، زیرا زندگی آزمون نشده ارزش زیستن ندارد.»

بر کسی پوشیده نیست بازار داغ آزمون‌های شخصیت‌شناسی و خودشناسی.

بی‌تردید، یکی از کنجکاوی‌های ما، کشف ناشناخته‌های وجودمان است.

مایکل دانیلز در کتاب خودشناسی به روش

ادامه مطلب