امروز، روز تولدم است و به این بهانه خواستم جدای از جشن و پای‌کوبی یک‌روزه‌، به حواشی چندین ساله‌ی آن بپردازم: سرکوب‌شدگی.

زبان بدن سرکوب‌شدگی | نشانه‌هایی که با آن‌ها سروکار داریم

به بهانه‌ی روز تولد, حرف‌های بدن, خودشناسی

زبان بدن سرکوب‌شدگی | نشانه‌هایی که با آن‌ها سروکار داریم

به بهانه‌ی روز تولد (1) امروز، روز تولدم است و به این بهانه خواستم جدای از جشن و پای‌کوبی یک‌روزه‌، به حواشی چندین ساله‌ی آن بپردازم: سرکوب‌شدگی.   راهی که آمدیم از کودکی یک حرف در گوش‌مان خواندند: «بچه‌ی خوبی باش» و بزرگ‌تر که شدیم: «آدم خوبی باش». ما با آن کسی که بودیم زندگی نکردیم، زندگی را با کسی که باید می‌بودیم پیش بردیم. نه به این معنا که خود را مقصر بدانیم یا سرزنش ک...

ادامه مطلب

بدن می‌خواهد توجه ما را به معضلات اساسی جلب کند.

بدن انتقام خود را خواهد گرفت!

حرف‌های بدن

بدن انتقام خود را خواهد گرفت!

مدتی پیش کولر خانه صدا می‌داد؛ به قولی، کله می‌زد و روی ریتم خود کار نمی‌کرد. قطعاً جایی از کولر مشکلی وجود داشت. چند روزی اعتنا نکردم تا این‌که کولر دیگر روشن نمی‌شد. شخصی را آوردم تا آن را درست کند و گفت شانس آورده‌ای که خرج اساسی روی دستت نگذاشته. فکر می‌کنم سیستم روان آدمی هم شبیه سیستم موتور کولر است. اگر مشکلی در روان ما وجود داشته باشد، بدن مدام با صداهای خود به ما هشدار می‌دهد: احساس...

ادامه مطلب