امروز، روز تولدم است و به این بهانه خواستم جدای از جشن و پای‌کوبی یک‌روزه‌، به حواشی چندین ساله‌ی آن بپردازم: سرکوب‌شدگی.

زبان بدن سرکوب‌شدگی | نشانه‌هایی که با آن‌ها سروکار داریم

به بهانه‌ی روز تولد, حرف‌های بدن, خودشناسی

زبان بدن سرکوب‌شدگی | نشانه‌هایی که با آن‌ها سروکار داریم

به بهانه‌ی روز تولد (1) امروز، روز تولدم است و به این بهانه خواستم جدای از جشن و پای‌کوبی یک‌روزه‌، به حواشی چندین ساله‌ی آن بپردازم: سرکوب‌شدگی.   راهی که آمدیم از کودکی یک حرف در گوش‌مان خواندند: «بچه‌ی خوبی باش» و بزرگ‌تر که شدیم: «آدم خوبی باش». ما با آن کسی که بودیم زندگی نکردیم، زندگی را با کسی که باید می‌بودیم پیش بردیم. نه به این معنا که خود را مقصر بدانیم یا سرزنش ک...

ادامه مطلب