تصمیم‌گیری, مهارت‌های خاص تصمیم‌گیری

به وقت تصمیم‌گیری | اینان به ندرت می‌توانند به تصمیم‌گیران موفقی تبدیل شوند

اگر ذهن‌مان را هم با دانش تصمیم‌گیری پُر کرده باشیم، این دیدگاه به تنهایی کیفیت تصمیم‌گیری ما را بهبود نمی‌بخشد.

ادامهٔ مطلب