هفت ویژگی حرکت های ماندگار

هر چه بیشتر به کارهایی که ماندگارند می اندیشم به این نتیجه می رسم که همگی دارای یک سری ویژگی های مشخصی هستند که صحت و سقم آن را می توان در آثار هنری، تحقیقات و نوشته های علمی و کلاً هر اثر دیگری که با ماندگاری عجین گشته، واکاوی و بررسی کرد.

این موارد به ذهنم خطور کرده هر چند که می توان موارد دیگری نیز بدان اشاره و اضافه نمود.

و اما آن هفت ویژگی حرکت های ماندگار:

۱

در نگاه اول چندان جذاب به نظر نمی آیند و هر چه در آن ها بیشتر مداقه و تعمق شود، زیبایی خود را نیز فراخ تر نمایان می سازند.

۲

ساده هستند و البته اثربخش و کارآمد.

۳

نیروی تفکر را به کار می اندازند.

۴

قوه ی تخیل زینت هایی را بدان می افزایند، مفاهیمی را در ذهن تداعی می کنند و بدین ترتیب واقعیت را شاخ و برگ می دهند.

۵

وجدان را بیدار و ندای انسانیت را سر می دهند.

۶

به زمان نیاز دارند و به همین دلیل هم با گذر زمان می مانند.

۷

رنگ و بویی از خلاقیت را به دیده و مشام می رسانند و این خلاقیت نماینده ی فکر و عقیده ی صاحب اثر است.

شاید متن زیر از ژان ژاک روسو در کتاب امیل هم قابل تامل باشد:

“اگر روزی از راه کسب فضایل و کمالات لایق این شدی که برای مردم سخن بگویی، با آن ها طوری حرف بزن که وجدانت به تو دستور می دهد، و ابداً به این فکر مباش که حرف های تو را بپسندند و تمجید کنند. افراط در دانش سبب بی عقیدگی می شود.”

تاریخ انتشار نوشته:

۷ام اسفند ۱۳۹۶