چگونه موفقیت مان را تضمین کنیم؟

نمی دانم تا به حال چه اندازه به پروسه ی کنکور سراسری اندیشیده اید؟

نگاه کنید و ببینید که چطور کنکور و پروسه ی آن مستلزم مجموعه ای از مهارت های به هم  پیوسته است؛ مطالعه ی عمیق تمام دروس مرتبط، شیوه های صحیح تست زنی، مدیریت زمان، تفکر هوشمندانه نسبت به دروس و ضرایب آن ها، معدل کتبی دیپلم و موارد دیگری که ذهنم به آن دسترسی ندارد.

حال در نظر آورید که شخصی فقط یک مولفه -به طور مثال، مطالعه ی عمیق دروس- را مورد تاکید قرار دهد. آیا کافی ست؟

ژان ژاک  روسو در کتاب امیل اشاره می کند که:

“در حقیقت اگر شخص دانشمندی برای به کار بردن فضل و هنر خود شرایط مساعدی پیدا نکند، مثل این است که هیچ هنری ندارد و ناچار از گرسنگی خواهد مرد.”

به نظرتان آیا شرایط مساعد چیزی جز همان مجموعه مهارت های به هم پیوسته است که اگر یکی لنگ زند، مسیر حرکت مان را دچار اختلال می کند؟

و یا روسو در جای دیگری از همان کتاب می گوید:

“ببینید چطور تمام عواید سرشاری که پیش بینی کرده بودید بی ثبات است، و برای استفاده از آن، هنرهای دیگری لازم دارید.”

به نظرم شاید مطرح شدن و پدیدار گشتن علوم میان رشته ای نتیجه ی همین تفکر باشد و چقدر روسو این موضوع را به زیبایی در کتاب اعترافات، این گونه بیان می کند:

“علاقه ی واقعی ما به علم هر اندازه اندک باشد، نخستین چیزی که در پرداختن بدان احساس می کنیم پیوندی است که میان شاخه های علوم وجود دارد و موجب می شود که متقابلاً یکدیگر را به خود جلب کنند، یاری رسان هم باشند، یکدیگر را توضیح دهند، و هیچ یک از آن ها نتواند از دیگری چشم بپوشد. هر چند ذهن بشر نمی تواند برای درک همه ی علوم کفایت کند، و همیشه باید از آن میان ترجیحاً یکی را برای خود علم اصلی بداند، اگر شناختی اندک از سایر علوم نداشته باشد اغلب در علمی نیز که برای خود برگزیده است سردرگم می شود.”

در نظر گرفتن این نکات ظریف و کوچک است که ما را بر آن می دارد تا برای حرکت در هر مسیری مجموعه مهارت ها و فعالیت های لازم را که به یکدیگر پیوسته اند بشناسیم و بر آن ها مسلط شویم؛ چون برای موفقیتی تضمین شده چاره ای نیست جز آنکه به تک تک حلقه های این زنجیر پیوسته توجه نمائیم.

کسانی که ناله و شیون سر می دهند که چرا با وجود آن همه تلاش، رنگ و بویی از موفقیت به دیده و مشام شان نمی رسد، می توان گفت یکی از دلایلش غفلت از این نکات ظریف و کوچک و نشانه رفتن صرف یک مهارت و دست نخورده باقی گذاشتن دیگر مهارت ها باشد.

هوشمندانه خواهد بود اگر ضعف هایمان را در این مجموعه ی به هم پیوسته بشناسیم و در تقویت آن بکوشیم.

تاریخ انتشار نوشته:

۶ام اسفند ۱۳۹۶