مهمترین مانع حرکت

از میان تمامی موانعِ حرکت که بر روی کاغذ نوشته بودم، نه در همگی، بل در بیشتر آنها ردِپایی از ترس به چشم می آمد و بر آن شدم که از ترس به عنوان مهمترین عامل و مانع حرکت یاد کنم.

در ابتدا لازم است تفاوت قائل شویم میان ترس و اضطراب؛ منبع ترس، مشخص، و اما منبع اضطراب، نامشخص و مبهم است.

در میان آثار و نوشته های بزرگان هم از ترس زیاد گفته شده است. برتراند راسل در کتاب “قدرت” می نویسد:

“هر نوع تسلیمی از ترس آب می خورد.”

 در بخش حکمت از کتاب نهج البلاغه هم می خوانیم:

“ترس، کمبود و نقصان و همراه گشته با ناکامی است.”

از میان تمام تعاریفی که از حرکت و بر روی کاغذ نوشته ام، شاید تعریف زیر پسندیده تر باشد:

حرکت، سپرِ ترس را انداختن و سینه سپر تاختن است.

البته، مفهوم حرکت در تعریف بالا، یک حرکت سازنده و بارور را بیان می کند.

زمانی که هنوز نوشتن بر روی این صفحه را آغاز نکرده بودم، می ترسیدم؛ ترس از بیان اندیشه ها و آنچه در ذهن و رویایم می پروراندم.

اما طراحی کودکانه ی این سایت -البته، کودکانه از نگاه خودم و شاید ابلهانه از نگاه دیکران- مرا بر این ترس چیره ساخت؛ اینکه دیگران این نوشته های کودکانه را جدی نخواهند گرفت.

شما چگونه با ترس هایتان مواجه می شوید؟

تاریخ انتشار نوشته:

۱۴ام دی ۱۳۹۶