معیار سنجش حرکت

نمی دانم این حرف را برای چندمین بار تکرار می کنم. به هر حال، بار دیگر بدان اشاره دارم که:

هر جا و هر گاه نشانی از حرکت بیابم رهایش نمی کنم.

دیشب، طبق معمول، به کتابفروشی رفته بودم و هم چنان مثل همیشه، اول به سراغ قفسه ی فلسفه.

عنوانی که بر روی جلد یکی از کتاب ها جلوه نمایی می کرد، حرکت و زمان، مبحثی که از چندی پیش مرا بر آن داشته بود که سراسیمه به سویش بشتابم.

همین دو مفهوم حرکت و زمان، مرا به سمت نظریه ی نسبیت اینشتاین نیز رهنمون ساخته است.

جمله ی سوالی زیر شاید در نگاه اول ساده و ابتدایی به نظر آید، با این وجود می تواند جمله ای مناسب برای ورود به مبحث حرکت و زمان، و مهم تر، معیاری برای سنجش حرکت باشد.

اکنون می توانید این سوال را از خود بپرسید:

“زمان از کنار ما می گذرد و در حرکت است یا ما در حرکت هستیم و از کنار زمان عبور می کنیم؟”

فرق است میان فاعلِ حرکت و مشاهده گرِ حرکت.

تاریخ انتشار نوشته:

۲۳ام دی ۱۳۹۶