چگونه یک “محتوای حرکتی دیجیتال” شکل می گیرد؟

پیش نوشت: مسلماً، پاسخ به این سوال، تفکر، دانش، مهارت و تجربه ی بیشتری را می طلبد که سعی بر آن است در این نوشته و نوشته های آتی مفاهیم اصلی منتقل و به مرور تکمیل گردد.

در ابتدا، نیازمند آن هستیم که سه مفهوم استقرار، حرکات و ریتم حرکتی را به اختصار شرح دهیم:

استقرار: استقرار یا نحوه ی ایستادن پایه و اساس شکل گیری فرم های حرکتی می باشد (همان گونه که فرم های حرکتی، خود پایه و اساس هنرهای رزمی را بنیان می نهند).

در هنرهای حرکتی موزون هم، انواع پوزیشن ها وجود دارد که حرکات نرم رقص بر روی آن به اجرا در می آیند.

از ترکیب و چینش انواع استقرارها، مسیرهای خطی و منحنی شکل متفاوتی پدیدار می آید که نوع خطی آن را در فرهنگ ژاپنی، خط امبوسن می نامند و در یادگیری فرم های حرکتی رزم ژاپنی نقش اساسی ایفا می کند.

حرکات: مجموعه فعالیت های جسمانی، ذهنی، روانی و هم چنین انواع تغییر مکان در زوایای مختلف می باشد که همچون موجی که بر روی آب سوار می شود و آن را به حرکت وا می دارد، بر روی استقرار می نشینند و آن را به حرکت در می آورند.

ریتم حرکتی: ریتم، زیبایی شناسی حرکات است. زیبا جلوه دادن محتوای حرکتی. ریتم، علاوه بر زیبایی، در انتقال مفهومِ محتوای حرکتی نیز نقش اساسی دارد.

طراحی دیجیتال محتوای حرکتی بر مبنای همین سه مفهوم شکل می گیرد.

تاریخ انتشار نوشته:

۱۸ام مرداد ۱۳۹۶