قُوه ای که نیروی محرک شما خواهد بود

اگر هیچ ایده ای در واقع ندارید؛

هیچ مشوقی در آغاز ندارید؛

هیچ مأوایی در زندگانی ندارید؛

هیچ  رضایتی در دل ندارید؛

و در نهایت اگر هیچ انگیزاننده ای برای حرکت ندارید؛

ناامید نباشید.

کافی ست به قوه ی تخیل خود رجوع کنید، در آن جستجو کنید، بدان اعتماد کنید و اجازه دهید محتوای آن، نیروی محرکِ حرکت شما در عالم واقع باشد.

بالاخره یا همان زیبایی را خلق خواهید کرد و یا چه بسا، زیبایی هایی زیباتر از آن را.

مهم آن است که طعم حرکت را بچشید. آنگاه خواهید دید که چطور شاخ و برگ اضافی تخیل هرس خواهد شد، رویایتان شکل خواهد گرفت و در واقعیت و با حرکت هر آنچه را که در ذهن پرورانده اید، آرام آرام، مزه مزه خواهید کرد.

تاریخ انتشار نوشته:

۲۴ام بهمن ۱۳۹۶