فرم های سخت و فرم های نرم

اگر خواهان آن هستید که به حرکات تسلط یابید، فهم علم حرکات را برای خود میسر سازید و لذت هنر حرکات را بچشید، فرم های نرم و فرم های سخت، هر دو را فراگیرید.

این حرف در تضاد با اعتقاد رایج است. اعتقادی که بدان تکیه زده اند فراگیری یکی را مستلزم ترک دیگری می داند.

اگر می خواهید فراتر از اعتقاد رایج گام بردارید و به خیال پردازی خود از حرکات تداوم بخشید، فرم های نرم و فرم های سخت را در کنار یکدیگر فراگیرید و در هر جلسه ی تمرین هر دو را اجرا کنید.

مسلماً فرم های سخت را در هنرهای رزمی خواهید یافت. اما برای فرم های نرم می توانید هم در هنرهای نمایشیِ رزمی به جستجو بپردازید و هم در هنرهای موزون. انتخاب با شماست.

فرم های نرم و فرم های سخت مکمل یکدیگرند و بدون فهم یکی در عین فهم دیگری نمی توان مدعی تسلط به حرکات بود و سمند اندیشه را در باب حرکات به جولان واداشت.

آنچه از فرم های سخت خواهان فهمش هستید جز با اجرای فرم های نرم به دست نخواهد آمد و آنچه از فرم های نرم در خواهید یافت به واسطه ی اجرای فرم های سخت است.

بخش مهم تسلط به حرکات، فراگیری و اجرای فرم های سخت و فرم های نرم است.

تاریخ انتشار نوشته:

۷ام بهمن ۱۳۹۶