حرکت واقعی و داستان تولد یک سالگی

امروز تولد یک سالگی ام است و در حد توانم و به تناسب طبیعت و اقتضای سن، در تربیت این کودک کوشیده ام.

با وجود آنکه در طول این یک سال کاستی هایی نیز وجود داشته، با این حال نباید فراموش کرد که گذر از دوران کودکی با چنین کاستی ها و آسیب هایی همراه گشته است.

در دادگاه تاریخ و در مقابل قاضیِ زمان، سوگند یاد می کنم که امروز، روز تولد من است؛ تولد یک سالگی واقعی.

آنگاه که بتوان مفهوم آزادی را با آزادی در حرکت تجربه کرد، حرکت معنای واقعی خود را می یابد؛ هم چنانکه آزادی.

به نظرم هیچ چیز طعم واقعی شیرینی حرکت را به انسان نمی بخشد مگر آنکه انسان خود تربیت خود را بر عهده گیرد و مسئولیتش را بپذیرد.

می توان با اقدام به حرکت واقعی از گستردگی بیشتر جبر ممانعت و سایه ی سیطره ی او را بر زندگی خود کم رنگ تر نمود و بگذاریم آزادی و اختیار سهم بیشتری از زندگی مان را عهده دار شوند و چنین سهمی را جشن بگیریم و با این جشن که با مفاهیمی چون اقدام، آزادی و حرکت عجین گشته، تولد را برای خود از نو معنا کنیم.

به موازات قرار گرفتن در آستانه ی دو سالگی، در حال مطالعه ی کتاب “امیل” از ژان ژاک روسو می باشم که مرا نسبت به تربیت این کودک حساس تر کرده است.

تاریخ انتشار نوشته:

۱۷ام بهمن ۱۳۹۶