جمله ای از برتراند راسل

معمولاً، هر گاه فرصتی پیش بیاید، برخی از کتاب هایی که قبلاً مطالعه کرده ام را ورق می زنم و مرور می کنم.

یکی از این کتاب ها، کتاب “قدرت”، نوشته ی برتراند راسل و ترجمه ی نجف دریابندری است.

جمله ی زیر را از متن این کتاب برگزیده ام:

“عواطف هر فردی در هر لحظه ی معین، فرآورده ی پیچیده ای است از طبیعت آن فرد، و تاریخچه ی گذشته اش، و شرایط موجودش.”

تاریخ انتشار نوشته:

۱۶ام دی ۱۳۹۶