جمله ای از آندره ژید

مانده بودم که از میان جملات آندره ژید کدام یک را انتخاب کنم و در اینجا قرار دهم. تصمیم داشتم مجموعه جملاتی را در اینجا بنویسم؛ اما، انتخابم جمله ی زیر است:

“ضرورت انتخاب، همیشه، برایم تحمل ناپذیر بود؛ انتخاب، در نظرم، بیش از آنکه برگزیدن باشد، طردِ چیزهایی بود که برنمی گزیدم.”

پی نوشت: پس از سه بار مطالعه ی کتاب مائده های زمینی از آندره ژید، هنوز عطشِ سیری ناپذیری برای مطالعه ی دگر باره ی آن دارم.

تاریخ انتشار نوشته:

۳۰ام مرداد ۱۳۹۶