تصورِ زبان حرکات با نیروی تفکر دیداری

قبلاً، صرفاً صحبت از کلمات بود. اما اکنون فهم زبان حرکات، مستلزم فهم زبان کلمات و زبان تصاویر، هر دو، می باشد. در انواع اندیشیدن آورده بودم که هر سه نوع تفکر گزاره یی، تجسمی و حرکتی با کدامیک در ارتباط است.

هر چه بیشتر پیش می روم و غرق در رویای زبان حرکات می شوم، بیش از پیش به این موضوع واقف می شوم که نیازمند شناخت و فهم عمیق تری از کلمات و تصاویر هستم.

هر چند که هنوز زبان حرکات برایم در حد تصور است، با این حال این نیروی تفکر دیداری، قدرت آفرینندگی خود را نمایان خواهد ساخت.

فراوان دیده و شنیده ایم که دانشمندان و هنرمندان، خلاقترین آثار خود را از راه تفکر دیداری آفریده اند؛ نیرویی که با عنوان آفرینندگی دیداری عجین گشته.

آلبرت اینشتاین گفته است:

“به ندرت در قالب کلمات می اندیشید؛ بلکه افکارش را در قالب صورت های ذهنی کم و بیش روشنی که به دلخواه قابل بازآفرینی و ترکیب هستند شکل می دهد.”

مثلاً اینشتاین نخستین بینش خود را در زمینه ی نظریه ی نسبیت، حاصل تفکر درباره ی تماشای این صحنه ی خیالی می دانست که به دنبال ستونی از نور می دود و سعی دارد از آن پیشی گیرد. (زمینه ی روان شناسی هیلگارد/ اتکینسون/ محمدنقی براهنی)

تاریخ انتشار نوشته:

۲۴ام دی ۱۳۹۶