تئوری حرکت چه می گوید؟

می گوید:

“آنچه شکل می گیرد، بواسطه ی حرکت است.”

تاریخ انتشار نوشته:

۳ام شهریور ۱۳۹۶