از بودنِ شما تا شدنِ ایده ها

مسلماً کسی که در حرکت است ایده هایی در چنته خواهد داشت و به نظرم سخت تر از خطور کردن ایده ها به ذهن، اجرایی ساختن آنهاست.

ایده در ذهن جوانه می زند، با این وجود، رشد یافتن و شکل گیری آن در خارج از ذهن خواهد بود و پس از هرس کردن شاخ و برگ های اضافی می توانیم آن را در عالم واقع مشاهده کنیم.

و اما پنج بودن که ما را در عملی ساختن ایده ها یاری می رساند:

 

عاشق باشید

تا زمانیکه عاشق نباشیم ایده ای در کار نیست و اگر هم باشد رنگی از واقعیت نخواهد پذیرفت و رو به اضمحال خواهد گذاشت. هر آنچه را می خواهید از عشق بخواهید، ناب ترین ایده ها با نیروی عشق جوانه می زنند.

متمرکز باشید

با اهمال کاری، پراکنده کاری و جهش از یک شاخه به شاخه ی دیگر، انتظار داشتن از ایده مهمل خواهد بود. هر چه بیشتر بر روی ایده متمرکز شویم، پخته تر خواهد شد.

مُصِر باشید

باید بین تلاش مصرانه و لجاجت ابلهانه تفاوت قائل شد. در تلاش مصرانه ما می توانیم قبل از آنکه ایده به عالم واقع بپیوندد، آن را در واقعیت تجسم کنیم.

صبور باشید

صبور بودن هنر است و بایستی هنر صبوری پیشه کردن را در مسیر جریان ایده ها فراگیریم و تمرین کنیم. نمی توان ایده ها را به واقعیت تحمیل کرد بلکه باید صبور بود تا ایده در زمان مناسب و به شکلی درست نمایان شود.

ایده پرداز باشید

اینکه تنها یک ایده در ذهن پروراند و خواهان آن شد که فقط همان را دنبال نمود، اندیشه ی گزافی است. یک ایده از دل چندین ایده تراوش می یابد و باید ایده پرداز بود تا بتوان از وفور هجوم آن ها یکی را شکار کرد. قرار نیست هر ایده ای اجرایی شود، همین که ایده پردازی را تمرین و عضلات ذهن را ورزیده کنیم، با وجود ایده های پیش پاافتاده و مزخرف، از ما در شناختن و شکار کاربردی ترین ایده ها شکارچی قهاری می سازد.

تاریخ انتشار نوشته:

۱۶ام اسفند ۱۳۹۶