برگ برنده در رقابت داغ فضای آنلاین

یک نجار را در نظر آورید. هر آنچه از ویژگی چوب های مرغوب، ابزار و وسایل یک کارگاه نجاری را از او بخواهید، در اختیارتان می گذارد. مهارت مثال نزدنی ای هم در ساخت دکوراسیون داخلی محل کار شما دارد. اما اگر در حین کار و خصوصاً پایان آن، نظافت را قرین کارش نکرده باشد، و یا پس از گذشت مدت زمانی ظرافت از دل آن کار نمایان نگردد، آیا می توان گفت که او در حیطه ی کاری خود فردی موفق است؟

آنچه امروزه در کنار دانش و مهارت بدان نیازمندیم، ظرافت یا همان ذوق زیبایی شناسی است که نشان می دهد هر شغلی و یا هر فعالیتی می تواند هنری صورت گرفته به دست یک هنرمند باشد.

الزاماً نمی توان دو مفهوم هنر و هنرمند را به رشته هایی خاص محدود نمود؛ رشته هایی که با ذهن عامی آشنا و آمیخته است.

به نظرم، هر کاری هنر است و هر شخصی هنرمند. بنگرید که اگر فعالیت تان را به عنوان یک هنر در نظر گیرید و خود را یک هنرمند چه تفاوتی با سایرین در حوزه ی کاری و رقابتی خود خواهید داشت؟

ظرافت، ظاهرسازی نمادین و عوام فریبی کوتاه مدت نیست که از کنار جزئیات بگذرد، بلکه هر چه بیشتر در آن مداقه شود، زیبایی بیشتری را نیز در دل آن اثر مشاهده می کنیم.

شاید برخی ظرافت را جزء مهارت به حساب آورند اما مگر می توان حرفی از ظرافت به میان آورد و برای آن ظرافتی در نظر نگرفت؟

در عصر حاضر، عصر محتوا، که شعله ی رقابت خصوصاً در فضای آنلاین سوزاننده تر شده نمی توان صرفاً به همان دانش و مهارت بسنده کرد، بلکه با افزودن ظرافت به دو مولفه ی فوق است که می توان محتوایی تاثیرگذار، ماندگار و متمایزی ارائه داد.

از طرفی هر شخصی هم توانایی ظرافت بخشیدن به اثر خود را ندارد جز آن کس که علاقه برانگیزاننده ی حرکت او باشد.

تاریخ انتشار نوشته:

۱۲ام اسفند ۱۳۹۶