چگونه ایده ها به ذهن خطور می کنند؟

آیا خیال کرده اید بی هیچ گونه حرکتی ایده ها به سمت تان هجوم می آورند؟

خیر. خیال خامی است. تا حرکتی از جانب شما رخ ندهد هیچ ایده ای را شکار نخواهید کرد. حداقل لازم است قلابی را در آب بیندازید.

دیروز عاطل و باطل مانده بودم و وقت نیز با بطالت و کسالتی که در پی داشت، می گذشت. هیچ ایده ای در ذهنم جای نداشت و شکل نمی گرفت.

به حرکت اندیشیدم و در نهایت عمل کردم، با لذت بخش ترین فعالیت؛ تمرین فرم های حرکتی.

سپس دور دوم کتاب امیل را آغاز کردم و پس از آن کمی از چرندیات دور و برم نوشتم و مجموع این حرکت ها کافی بود تا ایده ها در ذهنم تراوش یابند.

یادم هست در جایی برای خود نوشته بودم:

اگر خواهان رویدادی در زندگی خویش هستی، این تویی که باید حرکت کنی و به سمتش روانه شوی و گرنه هیچ معجزه ای در کار نیست و هیچ رویداد خوشایندی به سمت تو، بی حرکت تو، نخواهد آمد.

و این گونه بود که فهمیدم ایده ها جز با حرکت به ذهن خطور نمی کنند.

تاریخ انتشار نوشته:

۲۸ام بهمن ۱۳۹۶