روبرت گانتر:

موفقیت شما تا حد زیادی تابع کیفیت تصمیم‌گیری شماست. آیا به اندازهٔ کافی در مورد اینکه چگونه تصمیم می‌گیرید فکر کرده‌اید؟

تصمیم‌گیری را به بخش‌های پیچیده و دشوار زندگی گره نزده‌ام. توجه‌ام را به قسمت‌های بدیهی زندگی هم معطوف کرده‌ام؛ آن‌جایی که به گفتهٔ برتولت برشت ما از هر گونه تلاش برای شناخت آن دست‌ شسته‌ایم.

از نظر روان‌شناسی ما بهتر است خودمان را فقط با خودمان مقایسه کنیم. بله، حق با روان‌شناسی است، اما شاید فقط روی کاغذ. واقعیت چگونه است؟ نیم‌نگاهی زورکی به خودمان داریم و با دو چشم و دو چشم قرضی دیگر، خودمان را با دیگران و داشته‌هایشان مقایسه می‌کنیم.

شاید ما نتوانیم از مقایسهٔ خودمان با دیگران چشم بپوشیم، اقل‌کم می‌توانیم تصمیم بگیریم چگونه و با چه معیاری خود را با دیگران مقایسه کنیم.

اگر بخواهم خودم را با دیگری مقایسه کنم، به وسعت کتابخانهٔ او نگاه می‌کنم؛ به فهم و پختگی‌ای که در حرف‌ها و نوشته‌هایش است.

حالا شما برایم بنویسید:

متر و معیارتان برای مقایسهٔ خودتان با دیگران چیست؟