آیا در مسیر رویاهایتان این سه نکته را مد نظر قرار داده اید؟

برخی زیبایی ها و علایق هستند که فطرتاً با روح بشر عجین گشته اند و برخی دیگر کاملاً منحصر به یک شخص، و مبنای تفاوت انسان ها را بنیان می نهند.

بهتر آن است که اولین حرکت خود را به جست و جویی اختصاص دهیم که روح مان با آن پیوند یافته و در این جست و جو لازم است حداقل این سه نکته را مد نظر قرار داد:

نکته ی اول: تئوری حرکت. به آن معنا که آنچه شکل می گیرد به واسطه ی حرکت است.

در انتظار ماندن برای آنکه اندیشه ای گزاف یا رویدادی نامطلوب از میان برود و آنگاه حرکت را آغاز کرد، خود اندیشه ای است گزاف تر و رویدادی است نامطلوب تر.

می توان در همان سرگردانی و سردرگمی حرکت را آغاز نمود و به گفته ی آندره ژید:

“سرگردانی پیشه می کنم تا آنچه را سرگردان است بیابم.”

چه ایرادی دارد در این آغاز کار و جست و جو، چرخه ی شروع و رها کردن را تا یافتن آنچه واقعاً با آن پیوند یافته ایم، دنبال کنیم. قرار نیست که هر شروعی پایانش رسیدن باشد، بلکه گاهی پایانش رها کردن است.

نکته ی دوم: بایستی فریب نخستین پدیده هایی که توجه مان را جلب می کند نخوریم و هم چنان در جست و جویمان پایبند باشیم.

جالب آنکه انسان میل خود را بیشتر و زودتر از استعداد خود نشان می دهد و خیلی فرق است بین دوست داشتن یک کار و استعداد آن را داشتن.

به همین جهت منطقی تر خواهد بود در این جست و جوها تمام تلاش مان را به کار بریم تا مبادا با انتخاب و حرکت در مسیری اشتباه انرژی درونی خود را بیهوده صرف تلاشی دو چندان تر نمائیم.

و اما نکته ی سوم: زمانیکه سوال صحیح را بیابیم، مسلماً در یافتن پاسخ صحیح نیز مداومت به خرج خواهیم داد.

این گونه می توان نطفه ی حرکت در مسیر رویاهایمان را شکل داد و آرام آرام بدان عینیت بخشید.

اگر هنوز هم سردرگم هستید و دیده ی تردید از دل تان رخت بر نبسته، چندان مهم نیست، در حرکت باشید و به جست و جویتان ادامه هید، مطمئناً آن را خواهید یافت.

تاریخ انتشار نوشته:

۸ام اسفند ۱۳۹۶