آیا برای حرکت به نیازهایمان وابسته ایم؟

آنچه مسلم می باشد این است که ما برای حرکت به نیروهای محرکی نیازمندیم و در ورای هر حرکت چنین نیروهایی نهفته است که از نیازهایمان سرچشمه می گیرد.

ما حرکت می کنیم چون وابسته ایم؛ وابسته به نیازهایمان.

ما نیازمندیم؛ نیازمند عشق ورزیدن و عشق دریافتن. نیازمند شنیدن و مورد شنود قرار گرفتن. نیازمند مطرح کردن و مطرح شدن. نیازمند تاثیرگذاری و تاثیرپذیری. نیازمند شدن، بودن و زیستن.

حرکت از نیازهایمان سرچشمه می گیرد و جالب آنکه جز با حرکت نیازهایمان درمان نمی پذیرد و جالب تر از آن، اینکه اکثر این حرکت ها حول محور نیازهای خودمان شکل می گیرد و نه نیازهای دیگران.

و اما آنچه لازم است مهم تلقی گردد نحوه و کیفیت اجرای حرکت است و بهتر آنکه قوانین و اصولی را سرلوحه ی حرکت هایمان قرار دهیم که جمع محور باشند و نه فردمحور.

تاریخ انتشار نوشته:

۵ام بهمن ۱۳۹۶