آیا برای تصمیم به این حس متکی شده اید؟

شاید شما به حس ششم معتقد باشید یا نباشید، بدان اعتماد کنید یا نکنید، و شاید ارزشی برای فکر کردن به آن قائل شوید یا نشوید.

با این حال، آنچه در اطرافیان مشاهده نموده و مداقه کرده ام، ذهنیت آنان نسبت به این حس بیشتر جنبه ی ماوراء طبیعی داشته تا جنبه ای از واقعیت زندگی انسانی. البته اگر بتوان آن را به واقعیت زندگی مرتبط دانست.

شخصاً نیز نوعی نگاه ماوراء طبیعی به این حس داشته ام تا آنکه با جمله ای از یک نویسنده مواجه گشتم.

ژان ژاک روسو، نویسنده ی سوئیسی، به حس ششم معتقد بوده و از آن تحت عنوان حس اخلاقی یاد کرده و گفته است:

“کسانی که هنوز ندای وجدان خود را می شنوند می توانند آن را گواهی بر وجود این حس برشمارند.”

اینجا دیگر سخن از واقعیت و طبیعت بشر به میان می آید و به نظرم ارزش آن را داشته باشد که بدان فکر کرد حتی اگر به نتیجه ی مشخصی نیز دست نیابیم.

می توان این فکر را با این سوال آغاز کرد:

آیا تا کنون شده است که برای تصمیم به حرکت در مسیری به این حس متکی شویم یا آنکه به حس های دیگر و آنچه از عقل برمی خیزد، می توان بسنده نمود؟

 

تاریخ انتشار نوشته:

۱۵ام بهمن ۱۳۹۶