آیا برای ایده های نو رس خود مراقبانی گماشته اید؟

گاه ایده ها چنان ظریف و نو رس هستند که تا رسیدن به نضج و پختگی کامل به مراقب نیاز دارند.

برای صیانت از ایده در برابر مخاطرات محیطی ممکنه باید تدابیری را در جهت تقویت مراقبان اندیشید تا مبادا بخاطر سستی و کاهلی آنان ایده به خطر افتد و در دم جان دهد.

آیا به این فکر کرده اید که برای پروراندن یک ایده باید مجموعه ای از مهارت ها را در اختیار داشت تا به وسیله ی آن ها بتوان ایده ی اصلی خود را به ثمر رساند و اینکه چطور بدون در اختیار داشتن حتی یکی از آن مهارت ها، ایده ی نو رس تلف خواهد شد؟

صرفاً نمی توان به خود ایده بسنده کرد بلکه باید شرایط مساعدی را برای پرورش آن نیز مد نظر قرار داد و پدید آوردن این شرایط چه بسا سخت تر از خطور کردن ایده به ذهن و جوانه زدن آن است.

یک تجربه ی کاملاً شخصی جهت تفهیم و تکمیل مطلب:

ایده ی کاملاً نورس زبان حرکت را در نظر آورید که ممکن است بدون مراقب در مقابل رویدادهای نامطلوب نابود شود و لازم است برای آن یک مراقب گماشت.

مراقب آن، زبان و ادبیات فارسی؛ با سلاح نوشتن و زره خواندن.

بی تقویت و تسلط بر این زبانِ مراقب، آن ایده پیش از پختگی و کامل شدن، رو به اضمحال خواهد گذاشت.

صیانت از ایده ها به معنای عدم اشتراک گذاری آن ها نیست، بلکه، بر عکس، به اشتراک گذاری و در عین حال مراقبت از آن ها در فضای اشتراک گذاری است به نحوی که با تسلط بر مهارت های لازمه آن ایده معرف برند شخصی مان شود.

تاریخ انتشار نوشته:

۱۳ام اسفند ۱۳۹۶